Sign In Forgot Password

Shabbat Hol Hamoed

09/23/2021 10:36:55 PM

Sep23

Sukkot & Shabbat Hol Hamoed

09/19/2021 01:52:40 PM

Sep19

Parshat Vayelekh (Shabbat Shuva) & Yom Kippur

09/09/2021 10:52:39 PM

Sep9

Parshat Nitzavim & Rosh Hashanah

09/02/2021 10:32:27 PM

Sep2

Parshat Ki Tavo

08/26/2021 11:15:29 PM

Aug26

Updated - Parshat Ki Teitzei | Deadline for HHD Seats is this Sunday

08/19/2021 10:03:59 PM

Aug19

Parshat Ki Teitzei | Deadline for HHD Seats is this Sunday

08/19/2021 09:24:28 PM

Aug19

Parshat Shoftim

08/12/2021 08:26:27 PM

Aug12

Parshat Re'eh

08/05/2021 09:10:08 PM

Aug5

Parshat Eikev

07/29/2021 09:48:57 PM

Jul29

Shabbat Nachamu | Tu B’Av | Parsha Vaetchanan

07/22/2021 07:22:59 PM

Jul22

abbat Hazaon-Parshat Devarim

07/15/2021 08:50:44 PM

Jul15

Parshat Matot - Masei | Rosh Hodesh Menahem Av

07/08/2021 09:52:00 PM

Jul8

Parshat Pinchas - No Outdoor Minyan this Week

07/02/2021 07:29:30 AM

Jul2

Parshat Balak

06/24/2021 09:44:44 PM

Jun24

Parshat Hukkat - Update

06/18/2021 07:36:14 AM

Jun18

Parshat Hukkat

06/17/2021 08:56:14 PM

Jun17

Parshat Korach

06/10/2021 08:23:44 PM

Jun10